College van directeurs

De algemeen directeur heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het niveau van de scholengroep en staat daarnaast samen met de centrale administratie in voor het dagelijks beheer.

In het college van directeurs zetelen alle directeurs van de scholen en van de centra voor volwassenenonderwijs en leerlingenbegeleiding die deel uitmaken van de scholengroep.
Allen hebben stemrecht.
Het college van directeurs doet het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk en is bevoegd voor het beheer van de administratieve loopbaan van het personeel dat tot de scholengroep behoort. De bevoegdheden zijn terug te vinden in het Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs.

 

Gelet op de diversiteit van taken wordt het college van directeurs bijgestaan door 6 beleidscellen:
 

 • De beleidscel 'Infrastructuur en logistiek': houdt zich bezig met de besteding van de middelen, onder andere de voorafname EO, KIW, veiligheid (in relatie tot het jaaractieplan), procedures en formulieren;

 • De beleidscel 'Financiën': houdt zich bezig met parameters, groepsaankopen, procedures en formulieren;​

 • De beleidscel 'Personeel en Human Resources': houdt zich bezig met werving en selectie, motiverings- en retentiebeleid, navormingsbeleid, procedures en formulieren;

 • De beleidscel 'ICT' : houdt zich bezig met het ICT-beleid, digitalisering, pedagogisch ICT-beleid;

 • De beleidscel 'GDPR' : houdt zich bezig met ondersteunen in het toepassen van de regelgeving inzake privacy;

 • De beleidscel 'Inspiratie en activiteiten': houdt zich bezig met het organiseren van inspirerende activiteiten voor de scholengroep.

Missie:

 • Beleidsvoorbereidend werk voor het College van Directeurs, met als doel een gedragen en degelijk onderbouwd beleid (mee) uit te tekenen voor de hele scholengroep;

 • Gedeeld leiderschap stimuleren.

 

Doel:

 • Zorgen voor een breed draagvlak voor voorstellen en adviezen;

 • Participeren aan het beleid.

 

Finaliteit:

 • Uitgewerkte voorstellen voorleggen aan het College van Directeurs om dan door te geven aan de Raad van Bestuur;

 • ‘Bindend’ advies geven aan het College van Directeurs over bepaalde thema’s.